Büyükbaş Hayvancılıkta Taze Yem Makinası

Büyükbaş hayvanlar yaşamlarını sürdürülebilmeleri, büyümeleri, besi artışı sağlamaları, süt ve yavru vermeleri için enerji, protein, vitamin ve minerallere ihtiyaç duyarlar. Başarılı hayvancılık için düşük maliyetli, dengeli ve sağlıklı beslenme yapılması gerekir. Besleme rejiminde enerji yüksek, protein düşükse hayvan, verdiğimiz yüksek enerjiden yararlanamaz. İşletmenin maliyetine katlandığı enerjisinin bir kısmı boşa gitmiş olur. Aynı durum yüksek protein verildiğinde de geçerlidir. Hayvanın tükettiği yemde günlük ihtiyacını karşılamayacak miktarda ise, hayvan ne enerjiden ne de proteinden gereği kadar yararlanabilir.

 

Besi ya da süt hayvancılığında hayvanların yaşı, cinsi, ırk özellikleri, ekonomik bir beslenme rejimi ve süresi bütünlük arz eder. Ana gider kalemi hayvanın kendisi ve yem maliyetleridir. Diğer kalemler ise değişkenlik arz eden veterinerlik hizmetleri, ilaç, yem katkı maddeleri ile personel, elektrik, kira (varsa) v.b. sabit giderleridir.

Besi hayvancılığında yemden yararlanma 0-1 yaş döneminde en yüksek dönemdedir. Hangi ırk hayvan olursa olsun, bütün besi hayvanlarında, aynı rasyon uygulandığında, gençleri yaşlılarına göre daha çok besi artışı sağlar. İleri yaşlardaki hayvanlar etlenme yerine yağlanır. Besi hayvancılığında başarı, hedeflenen canlı ağırlığa en kısa sürede erişebilmek için doğru yemleme rejiminin uygulanmasından geçer.

 

Süt ineklerinde süt verim potansiyeli kalıtıma, gerçekleşen süt verimi ise uygulanan beslenme programına bağlıdır. Dengesiz ve yetersiz besleme ekonomik olmayan bir üretimle sonuçlanır. Yetersiz besleme uygulamasına hayvan ilk olarak daha az süt vererek tepki gösterir. Bu tepkinin boyutu yetersiz beslemenin süresine ve şiddetine bağlıdır. Yetersiz besleme aynı zamanda ileride düzeltilmesi çok zarar ve masraflı sonuçlara da yol açar. Örneğin döl tutmama, yavru kayıpları, aşılara gerekli tepkiyi vermeyerek bağışıklık sisteminin zayıflaması ve enfeksiyonlara karşı daha duyarlı hale gelmesi v.b.

İster besi ister süt hayvancılığı olsun hayvanın özelliklerine ve hedeflenen et ya da süt verimine göre doğru rasyon programı uygulandığında, işletme giderlerinin %65-75 gibi çok önemli bir kısmı yem maliyetlerinden oluşur.

 

İşletmenin gelir kalemi hayvan, et ya da süt satışlarından oluşur. Bunların fiyatlarını piyasa koşulları belirler ve serbest piyasa koşullarında tek bir üreticinin bunları etkileme gücü yoktur. Üreticinin başarı için yapması gereken en önemli şey, besin değeri yüksek, ucuz, kolay ve sürekli temin edilebilir yem kaynaklarına sahip olabileceği bir yem tedarik süreci kurmaktır.

 

Agritom Taze Yeşil Ot Sistemleri hayvancılık işletmelerine, kaliteli kaba yem üretimi konusunda teknolojik çözümler sunmaktadır. Hayvancılık işletmeleri kendi çiftliklerinin içersinde kuracakları Agritom Taze Yeşil Makinası ile çok az işgücü ve zaman harcayarak, istediği kapasitede kaliteli ve ucuz kaba yem üretme imkânına sahip olurlar.

buyukbas-fresh-fodder-machine

2015 yılı T.Ü.İ.K verilerine göre ülkemizde 14,1 milyon büyükbaş hayvan, 41,9 milyon küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Sağılan hayvan sayısı toplamı 25,5 milyon baş olup, dağılımı ;

· 5,5 milyon sığır,
· 15,4 milyon koyun,
· 4,6 milyon keçi
· Manda 63 bin

 

Yine 2015 yılı verilerine göre kesilen hayvan sayısındaki dağılım 3,8 milyon büyükbaş ve 7 milyon küçükbaş şeklindedir.

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2014 yılı verilerine göre ülkemizin çayır ve mera alanı 14,6 milyon hektardır. 1940 yılındaki mera alanımızın 44,2 milyon hektar olduğu dikkate alındığında meraların tarımsal üretime açılması, ağaçlandırma projeleri ile ormanlık alana dönüştürülmesi, imara açılarak kentsel dönüşüm projeleri kapsamında toplu konut alanlarına dönüştürülmesi, ıslahının yapılmaması, kiraya verilerek özel girişimcilerin kullanımına açılması v.b. sebepler nedeniyle mera alanlarımız hızla azalmaktadır. Taze yem makinaları, istediğiniz kapasitede üretimi yapabilen sistem çözümleri ile meraya bağımlılığınızı ortadan kaldırır ya da azaltır.

 

Resmi verilere göre, Türkiye yem hammaddeleri bakımında %40-45 oranında ithalata yani dışa bağımlıdır. Kaba yem ihtiyacı 73,6 milyon ton, karma yem ihtiyacı 14,1 milyon olup, sırasıyla 58,6 milyon ton ve 14,1 milyon tonluk kısmı karşılanabilmekte, 20 milyon tona yakın açık oluşmaktadır.

 

Ülkemizde mısır sılajı hayvan beslemesinde önemli ölçüde kullanılmaktadır. Dekar başına üretim miktar kullanım tohum ve toprak özelliklerine, iklim koşullarına, üretim becerisine ve kontrol edilmesi zor ya da imkansız değişkene bağlıdır.

 

TZOB (Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin verilerine göre dekar başına sılajlık mısır üretimi 4,5 ton olup, bazı bölgelerimizde 730 kg.’a kadar düşmektedir. Günlük ortalama 1 ton arpa taze yeşil ot üretim kapasitesine sahip Agritom sistemimiz yaklaşık 100 m2 taban alanına sahiptir. Sözkonusu sistem TZOB’un ortalama üretim rakamları dikkate alındığında yaklaşık 80 dekar sılajlık mısır ekilebilir alana karşılık gelmektedir. Bu kapasitede bir Agritom sistemi için günlük 2-4 saat arasında işgücüne ihtiyaç bulunmaktadır.

 

Taze Ot Makinaları büyükbaş hayvan çiftliklerine çok büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Büyükbaş hayvancılık işletmeleri her iklim ve doğa şartında, kesintisiz ve ucuz yem üretme olanağı sahip olurlar. Makinalarımızda arpa, buğday, fiğ, yulaf v.b. tahıl tohumları tek tek ya da karışım halinde filizlendirilebilmektedir. Yetiştirilen filizlerle beslenen hayvanların süt ve besi artışı sağlaması ve buna bağlı olarak işletme karlılığının artmasına katkı sağlar. Sindirilebilirliği %90-95’lere ulaşan yeşil yemler aynı zamanda çok yüksek oranda protein ve enerji içermektedir. Taze yeşil otlarla beslenen hayvanların sindirim sistemleri en üst düzeyde çalışır, sindirim sorunu kaynaklı hastalıkları azalır.

 

Makinalarımızda yetiştirilen arpa taze yeşil otlarından büyükbaş süt hayvanları günlük 10-25 kg., besi hayvanları ise 5-10 kg.tüketebilirler. Belirtilen miktar filiz, tohum ve kök ağırlıkları toplamıdır. Hayvan başına vereceğiniz miktar hayvanınızın canlı ağırlığına, verim yönüne (et/süt), kondisyonuna ve diğer yem olanaklarınıza göre değişkenlik gösterecektir.

 

Taze yeşil yemlerde yüksek oranda betakaroten bulunmaktadır. Betakaroten A Vitaminin öncülüdür ve serbest radikallerin nötralize edilmesine yardımcı olan güçlü bir antioksidandır. Taze Yeşil Ot Sistemleri’nde yetiştireceğiniz taze yeşil otlarla besleyeceğiniz büyükbaş süt ve besi hayvanlarınız, doğal yollarla aldıkları betakaroten sayesinde bağışıklık sistemleri daha güçlenerek enfeksiyonlara karşı daha dirençli olurlar. Aynı zamanda döl tutma oranlarında artış ve yavru kayıplarında azalma gerçekleşir. Daha sağlıklı sürüler elde etmenize ve veterinerlik giderlerinizin azalmasına katkı sağlar. Zorlu piyasa koşullarındaki değişkenlere karşı daha dirençli ve rekabetçi kılar.